คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

คุณธรรมและจริยธรรม จะแยกพิจารณาความหมายออกเป็นสองคำคือ คุณธรรม (virtue) คือ สภาพคุณงามความดี ส่วนจริยธรรม (ethic) คือ  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม. โดยคำสองคำนี้แยกจากกันได้ยาก และมักใช้ร่วมกันอยู่เสมอ  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ ทัศนะเกี่ยวกับคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรมเป็น สมบัติของจิตใจ คือเป็นสภาพจิตที่ดีงามที่อยู่ใน จิตใจ ส่วนจริยธรรมจะมองในแง่ของการ แสดงออกภายนอก พวกพฤติกรรม ซึ่งการตัดสิน คุณค่าคุณธรรมที่เป็นเครื่องแสดงออกถึง คุณธรรมนั่นเอง (จันทรัศม, สุเมตติกุล, & ศิริบรรณพิทกัษ, 5)

ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม

 • ช่วยให้ชีวิตและสังคมดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ
 • ช่วยให้ตระหนักถึงการสติสัมปชัญญะ รู้ตื่นว่าตนต้องวางตัวอย่างไร
 • ช่วยควบคุมไม่ให้คนไม่ดีมีจำนวนมากขึ้นเพราะทำให้คนละอายต่อการกระทำที่ไม่ควร
 • ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า
 • ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุ และจิตใจให้พัฒนาไปด้วยกัน

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน ในเบื้องต้นจะต้องมี ๓ เก่ง อยู่ในตัวก่อน คือ (คำมุง, 2555)

 • เก่งตน (SELF ABILITY)
 • เก่งคน (SOCIAL ABILITY)
 • เก่งงาน (TASK ABILITY)

 

เก่งตน หมายถึง มีความสามารถที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกทันคน อย่าลืมว่าโลกที่เจริญไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจิตใจก็เพราะมนุษย์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเอง เราต้องรอบรู้ รอบคอบ แต่ต้องไม่รอบจัด

เก่งคน หมายถึงมีความสามารถที่จะทำให้ตัวเข้าไหนเข้าได้ เป็นที่รักใครชอบพอแก่ทุกฝ่าย นั้น หมายถึง มีมนุษยสัมพันธ์อันดีนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในที่ทำงานก็ตาม สามารถทำตนทำตนให้เข้ากับคนได้ทุกคน เฉพาะในการทำงานหากมีผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาก็รัก หากมีลูกน้องลูกน้องก็รัก เพื่อนร่วมงานก็รัก บุคคลภายนอกหรือลูกค้าก็รัก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

เก่งงาน หมายถึงเป็นผู้ที่รักงาน ขยันทำงาน และรู้วิธีทำ คือรู้ว่าจะทำอย่างไร โดยใช้เวลาน้อย เหนื่อยน้อย แต่ได้ผลงานมาก

งานที่อ้างถึง

 • ประภาพร จันทรัศม, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล, และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ. (5). การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนประถมศึกษา: กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี. (วิชุดา กิจธรธรรม, บ.ก.) วารสารวิชาการคุณธรรมความด (1 กันยายน 2559), 12. doi:10.14456/jmv.2016.11
 • พวงพยอม คำมุง. (20 กันยายน 2555). บทความพิเศษ : คุณธรรมและจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงาน. เรียกใช้เมื่อ 17 ธันวาคม 2560 จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน: http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=755&filename=index

Case ป้าสังเวียร

https://tweetreach.com/reports/12019567

ในโลกยุคปัจจุบัน ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น  (Atkin, 1973: p 208) สำหรับสังคมยุคดิจิตอล Social Media เข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลางในการค้นหาข่าวาสารของผูบริโภคมาขึ้น ยกตัวอย่างกรณีป้าสังเวียนที่มีข่าวการจุดไฟเผาตัวเองเนื่องมาจากการเป็นหนี้นอกระบบแล้วไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐทั้ง ๆ ที่มีการร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วนั้น สำหรับเรื่องของความถูกต้องหรือความชอบทำในการดำเนินการของทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้และภาครัฐ จนต้องสร้างความสนใจให้กับสื่อ ซึ่งก็ได้พื้นที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งไทยและเทศ และยังเกาะกระแสพื้นที่ ของสื่อสังคมออนไลน์ไปไม่น้อย

https://tweetreach.com/reports/12019567
ที่มา http://tweetreach.com/reports/12019567
เฉพาะใน Tweeter มีคนพูดถึง กว่า 170,000 คน ที่ให้ความสัมคัญกับข่าวสารนี้ ยังไม่นับรวมใน Facebook หรือสืออื่น ๆ
การค้นหาข่าวสารของคนในปัจจุบันเปลี่ยนสถานะจากผู้รับสารเพียงทางเดียวมาเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน ความคิดเห็นส่วนตัวก็ถูกแทรกทรอดอยู่ในข่าวสารนั้น ๆ อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ถ้าผมอยากสร้างกระแสบ้างของผมบ้างก็อจาจจะมีการโหนกระแสการเผาโดยของเผาไซต์ผมบ้างดีกว่า
คนต้นเรื่อง http://news.sanook.com/1764761/
เอกสารอ้างอิง
Atkin. & Charles K. (1973). Anticipated Communication and Mass Media Information Seeking. New York: Free Press.

Professionalism

A profession is “a vocation requiring knowledge of some department of learning or science.” A professional is one who follows “an occupation as a means of livelihood or gain,” or one who is “engaged in one of the learned professions.” Professionalism is exhibited by one of the “professional character, spirit or methods” or the “standing, practice, or methods of a professional as distinguished from an amateur.” …(American College Dictionary)

The question that I always asked myself is how can’t I become professional. Today one of my friends got SMS from his operation manager said he will resigned effect immediately because of personal reason then google and  I found (http://www.tsl.state.tx.us/ld/tutorials/professionalism/lib.html)

What are the major elements of any profession?

 • Philosophy:  Professions have their own philosophy, which must be articulated in both written and oral form.
 • Body of Knowledge: Professions must have a body of professional literature of research, study and comment.
 • Leaders or Philosophers : Professions have, both historically and currently, those who write about and research the profession. Leaders can be writers, doers, role models and those active in service.
 • Guidelines for Behavior: Professions have codes, guidelines, creeds, oaths, commitment statements, belief statements — such as statements on ethics and professionalism.
 • Admission Requirements: Professionals in many professions are licensed, certified, and have specific initial and advanced education, as well as requirements for ongoing education. In addition, many professions require both initial and ongoing testing for admission and maintaining membership.

Many professions require support and/or professional development opportunities outside the work environment such as associations or professional organizations.

My answer after read this article this guys have some personal problem but can’t control it and he is not professions enough. I was fall in the same situation if you know, I was use more reason even it not really profession but it is pass with out any effect to people.

Today I can not speak thai

Today is like other day that pass, it is not so bad but i don’t know why i so boring everything.
This day is secound day of training my computer has not speaking thai to me that make me must speak thai to every one.
– Forget to write Mail to mom rong Pa’ nee Ar’ khaw (Waiting for return mail :-))
– Waiting for letter of recommend from THAISILP
– TRY TO.