Case ป้าสังเวียร

https://tweetreach.com/reports/12019567

ในโลกยุคปัจจุบัน ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น  (Atkin, 1973: p 208) สำหรับสังคมยุคดิจิตอล Social Media เข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลางในการค้นหาข่าวาสารของผูบริโภคมาขึ้น ยกตัวอย่างกรณีป้าสังเวียนที่มีข่าวการจุดไฟเผาตัวเองเนื่องมาจากการเป็นหนี้นอกระบบแล้วไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐทั้ง ๆ ที่มีการร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วนั้น สำหรับเรื่องของความถูกต้องหรือความชอบทำในการดำเนินการของทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้และภาครัฐ จนต้องสร้างความสนใจให้กับสื่อ ซึ่งก็ได้พื้นที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งไทยและเทศ และยังเกาะกระแสพื้นที่ ของสื่อสังคมออนไลน์ไปไม่น้อย

https://tweetreach.com/reports/12019567
ที่มา http://tweetreach.com/reports/12019567
เฉพาะใน Tweeter มีคนพูดถึง กว่า 170,000 คน ที่ให้ความสัมคัญกับข่าวสารนี้ ยังไม่นับรวมใน Facebook หรือสืออื่น ๆ
การค้นหาข่าวสารของคนในปัจจุบันเปลี่ยนสถานะจากผู้รับสารเพียงทางเดียวมาเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน ความคิดเห็นส่วนตัวก็ถูกแทรกทรอดอยู่ในข่าวสารนั้น ๆ อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ถ้าผมอยากสร้างกระแสบ้างของผมบ้างก็อจาจจะมีการโหนกระแสการเผาโดยของเผาไซต์ผมบ้างดีกว่า
คนต้นเรื่อง http://news.sanook.com/1764761/
เอกสารอ้างอิง
Atkin. & Charles K. (1973). Anticipated Communication and Mass Media Information Seeking. New York: Free Press.