บทเรียนเรื่องครอบครัวจากรามเกียรติ์

เมื่อครั้งท้าวทศรถมอบราชสมบัติให้พระราม นางค่อมกุจจีคิดแก้แค้นไม่ให้พระรามได้ครองเมือง จึงยุยง พระนางไกยเกษี ให้กำจัดพระราม และให้พระพรตบุตรของนางครองเมืองแทน พระนางไกยเกษีจึงไปทวงสัญญาจากท้าวทศรถ ที่ประทานให้จากความดีความชอบของนาง คราวที่ท้าวทศรถสู้กับยักษ์ปทูตทันต์ เมื่อท้าวทศรถรับปาก นางจึงขอให้ยกราชสมบัติให้พระพรต แล้วให้พระรามออกบวชเป็นฤาษีเป็นเวลาสิบสี่ปี

และนี่คือจุดเริ่มเหตุการณ์ที่โยงไปสู่การสู้รบกันระหว่างพระราม กับทศกัณฑ์ โดยมีนางสีดาเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสามีอย่างเป็นเลิศ  ยอมทนลำบากตรากตรำด้วยกันเมื่อพระรามถูกเนรเทศมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นมูลเหตุแห่งสงครามนั้น

ก่อนจะไปต่อถึงเรื่องราวของสงครารวมปีของมนุษย์ และยักษ์ผู้ทรงฤทธิ์ คงมีคำถามจากหลายคนว่าผมเขียนมาถึงตรงนี้คงมีหลายคนถาว่าผมต้องการสื่ออะไร คำตอบคือผมกำลังมองเห็นความจงรักภักดีต่อชายที่ตนรักของผู้หญิงคนนึ่ง ซึ่งยอมลำบากเพื่อการที่จะได้อยู่ร่วมกัน และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นครอบครัว

ชีวิตคู่ครองนี้ มีคำเรียกตามนิยมว่า ชีวิตสมรส ในทางพระพุทธศาสนามีคำสอนว่า ชีวิตสมรสที่จะมีความสุข ราบรื่น มั่นคงยืนยาวได้นั้น คู่สมรสควรมีคู่ธรรมที่สมหรือสม่ำเสมอกัน อันจะพึงเรียกได้ว่า สมธรรม 4 ประการ คือ สมศรัทธา คือการมีศรัทธาอันหมายถึงความเชื่อ ความเลื่อมใส หรือความใฝ่นิยม เช่น ความเชื่อถือในลัทธิศาสนา สมศีลาคือการมีความประพฤติที่เข้ากันได้ อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือขัดแย้งรุนแรงต่อกัน สมจาคาคือการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละสมหรือเสมอกัน ในชีวิตของบุคคลที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ เริ่มแต่ญาติมิตรสหายเป็นต้นไปนั้น และสุดท้ายคือ สมปัญญา การมีปัญญาสมหรือเสมอกัน ปัญญาหมายถึงความรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักดีชั่ว รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ความรู้จักคิด ความสามารถในการ ใช้ความคิดและเข้าใจในเหตุผล

นางสีดามีความคิดที่ยึดมั่นและตั้งอยู่ในความเชื่อแบบเดียวกับองค์พระราม และไม่ดูหมิ่นเมื่อยามตกอับกับช่วยส่งเสริมและดูแล  มีน้ำใจต่อญาติและมิตรสยาย และที่สำคัญคือการตั้งมั่นอยู่และไม่ประพฤติชั่วันจะส่งถึงความเสื่อมเสียมายังครอบครัว ถึงแม้ว่าตอนจบของรามเกียรติ์จะไม่ได้แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของพระรามจะมีความสุข แต่บริทแห่งความเป็นครอบครัวก็ช่วยให้เกิควมอบอุ่นเล็ก ๆ ให้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจในคืนก่อนวันเด็กเห่งชาติ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *