คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

คุณธรรมและจริยธรรม จะแยกพิจารณาความหมายออกเป็นสองคำคือ คุณธรรม (virtue) คือ สภาพคุณงามความดี ส่วนจริยธรรม (ethic) คือ  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม. โดยคำสองคำนี้แยกจากกันได้ยาก และมักใช้ร่วมกันอยู่เสมอ  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ ทัศนะเกี่ยวกับคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรมเป็น สมบัติของจิตใจ คือเป็นสภาพจิตที่ดีงามที่อยู่ใน จิตใจ ส่วนจริยธรรมจะมองในแง่ของการ แสดงออกภายนอก พวกพฤติกรรม ซึ่งการตัดสิน คุณค่าคุณธรรมที่เป็นเครื่องแสดงออกถึง คุณธรรมนั่นเอง (จันทรัศม, สุเมตติกุล, & ศิริบรรณพิทกัษ, 5)

ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม

  • ช่วยให้ชีวิตและสังคมดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ
  • ช่วยให้ตระหนักถึงการสติสัมปชัญญะ รู้ตื่นว่าตนต้องวางตัวอย่างไร
  • ช่วยควบคุมไม่ให้คนไม่ดีมีจำนวนมากขึ้นเพราะทำให้คนละอายต่อการกระทำที่ไม่ควร
  • ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า
  • ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุ และจิตใจให้พัฒนาไปด้วยกัน

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน ในเบื้องต้นจะต้องมี ๓ เก่ง อยู่ในตัวก่อน คือ (คำมุง, 2555)

  • เก่งตน (SELF ABILITY)
  • เก่งคน (SOCIAL ABILITY)
  • เก่งงาน (TASK ABILITY)

 

เก่งตน หมายถึง มีความสามารถที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกทันคน อย่าลืมว่าโลกที่เจริญไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจิตใจก็เพราะมนุษย์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเอง เราต้องรอบรู้ รอบคอบ แต่ต้องไม่รอบจัด

เก่งคน หมายถึงมีความสามารถที่จะทำให้ตัวเข้าไหนเข้าได้ เป็นที่รักใครชอบพอแก่ทุกฝ่าย นั้น หมายถึง มีมนุษยสัมพันธ์อันดีนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในที่ทำงานก็ตาม สามารถทำตนทำตนให้เข้ากับคนได้ทุกคน เฉพาะในการทำงานหากมีผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาก็รัก หากมีลูกน้องลูกน้องก็รัก เพื่อนร่วมงานก็รัก บุคคลภายนอกหรือลูกค้าก็รัก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

เก่งงาน หมายถึงเป็นผู้ที่รักงาน ขยันทำงาน และรู้วิธีทำ คือรู้ว่าจะทำอย่างไร โดยใช้เวลาน้อย เหนื่อยน้อย แต่ได้ผลงานมาก

งานที่อ้างถึง

  • ประภาพร จันทรัศม, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล, และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ. (5). การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนประถมศึกษา: กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี. (วิชุดา กิจธรธรรม, บ.ก.) วารสารวิชาการคุณธรรมความด (1 กันยายน 2559), 12. doi:10.14456/jmv.2016.11
  • พวงพยอม คำมุง. (20 กันยายน 2555). บทความพิเศษ : คุณธรรมและจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงาน. เรียกใช้เมื่อ 17 ธันวาคม 2560 จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน: http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=755&filename=index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *